مرکز زبان حامی

پیکشنری

یادگیری لغات و جملات زبان انگلیسی با استفاده از تصاویر.

می توانید لغات، جملات و اصطلاحات زبان انگلیسی را به کمک تصاویر (پیکشنری) یاد بگیرید.