چند اصطلاح ترکیب یا عبارت کاربردی درباره پول (money) به مناسبت افزایش قیمت دلار.

  1. easy money (پولی که راحت بدست می آید)
  2. hard-earned money (پولی که به سختی بدست می آید)
  3. hush money (حق السکوت)