نوشتن ایمیل به زبان انگلیسی

قطعاً دغدغه همه شما عزیزان که در حال خواندن این مقاله هستید، یادگرفتن نحوه نوشتن ایمیل های کاری، بازرگانی، آکادمیک و… به زبان انگلیسی است. در این مقاله قصد داریم صفر تا صد قالب و فرمت، محتوا و عبارت کاربردی برای نگارش ایمیل انگلیسی را به شما آموزش دهیم.

اهداف این مقاله:

  •  آموزش قالب و فرمت ایمیل کاری، آکادمیک و…
  • آموزش نحوه نگارش و محتوای ایمیل به زبان انگلیسی
  • آموزش عبارات و کلمات کاربردی در نگارش ایمیل

فرمت ایمیل کاری، تجاری و اکادمیک

ایمیل های کاری و آکادمیک (ایمیل های رسمی) بسته به موضوع ایمیل محتوای متفاوتی دارند. اما قالب و ساختار یکسان است. یک ایمیل کاری از ۵ بخش اصلی، Greeting، Introduction, Body, Conclusion, Signature تشکیل شده است. ساختار ایمیل های های رسمی کاری در شکل زیر دیر می شود.

ساختار ایمیل های انگلیسی
ساختار و فرمت ایمیل های کاری، تجاری و آکادمیک در زبان انگلیسی

نحوه نگارش و محتوای ایمیل به زبان انگلیسی

عبارات و کلمات کاربردی در نگارش ایمیل