بر خلاف آنچه که اکثر مردم فکر می کنند، مترجم خوب کسی نیست که دایره لغات گسترده ای داشته باشد. بلکه باید گفت، ترجمه بیشتر یک فن است تا دانش. چنانچه زبان انگلیسی یا هر زبان دیگری به طور اصولی فراگرفته شده باشد. کار ترجمه ساده خواهد بود و اصلا نیازی به داشتن دایره لغات گسترده در ذهن نیست. مهمترین موضوع در ترجمه متون، داشتن درک مطلب مناسب است. زیرا تنها وقتی می توان ترجمه خوبی انجام داد که متن را به خوبی فهمید. باید گفت راز اصلی برای حرفه ای شدن در امر ترجمه، حفظ و یا بلد بودن لغات گسترده نیست. بلکه کسب دانش در خصوص فهم مطلب، نحوه خواندن متن و تلاش برای درک مطلب است. لذا به طور خلاصه باید گفت: مترجم خوب کسی است که:
۱) متن را به خوبی قرائت کند.(پاراگراف به پاراگراف)
۲) سعی کند هر پاراگراف را فهمیده و یا حداقل پیام آن را درک کند.(لذا نیاز به تمرین زبان در زمینه درک مطلب است.)
۳) دایره لغات مناسبی داشته باشد.(نیاز به دانستن بسیاری از لغات نیست.)
۴) مفهوم را به بهترین شکل معنا کند.