پیکشنری زنبور، کندو و عسل به انگلیسی

در این مقاله چند تا لغت انگلیسی در مورد زنبور عسل (کارگر و ملکه)، عسل و کندوی عسل به انگلیسی، شهد، نیش و… را در قالب یک تصویر یا پیکشنری یاد میگیریم تا هیچ وقت از یادمون نره.

 

عسل، کند، شهد و نیش به انگلیسی
لغات انگلیسی در مورد عسل و زنبور عسل

لغات مربوط به عسل به انگلیسی

Worker bee (زنبور کارگر)

Queen bee (زنبور ملکه)

beehive (کندو)

honey (عسل)

sting (نیش)