زهرا اکبری

زبان آموز عزیز، کلاس استاد در حال حاضر غیر فعال و یا تکمیل ظرفیت است. میتوانید استاد مناسب با اهداف خود را از لیست اساتید انتخاب کنید.

زبان آموز گرامی

در حال حاضر امکان رزرو کلاس با استاد انتخاب شده وجود ندارد. میتوانید به لیست اساتید موجود مراجعه کنید و بر اساس هدف آموزشی و سطح خود، استاد مد نظر را انتخاب کنید.